Πολιτική Απορρήτου GDPR

Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων

Διευκρινίσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(Ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

1. Γιατί η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ):

Η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com αποτελεί μια καινοτόμα ιστοσελίδα η οποία παρέχει σε ιατρούς και πελάτες, υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με την εύρεση του κατάλληλου πλαστικού χειρουργού από την μεριά του πελάτη, με όφελος τον ίδιο τον πελάτη.

Δεδομένα τα οποία συλλέγουμε:

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από τον πελάτη αφορούν τα παρακάτω:

 • Ονοματεπώνυμο του πελάτη
 • Πόλη κατοικίας
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Τηλέφωνο
 • Email

Με την συμπλήρωση των στοιχείων του πελάτη στην ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com, για συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχουν αποκλειστικά και μόνο οι συνεργαζόμενοι ιατροί, δηλώνει ότι θέλει να επικοινωνήσει με τον συνεργαζόμενο ιατρό. Τα δεδομένα αυτά τα οποία συλλέγονται, είναι σημαντικά για την επικοινωνία του ιατρού με τον εν δυνάμει πελάτη.

Η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com, έχει το δικαίωμα να ενημερώνει τον πελάτη, μέσω email για θέματα που έχουν να κάνουν με:

 • Τις προσφερόμενες υπηρεσίες της
 • Με άρθρα και δημοσίευσης του συγκεκριμένου ιστότοπου.

 

2. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί στην ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com:

Αφού ο πελάτης δώσει τα δεδομένα στην ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com, το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ιστοσελίδας, θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων, ηµιαυτοµατοποιηµένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών.

Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων / ηµιαυτοµατοποιηµένων διεργασιών, η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com, δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια προς όφελος του ιδίου του πελάτη.

 

3. Για πόσο χρόνο θα κρατά η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com, τα δεδομένα του εξεταζόμενου σε αρχείο:

Η χρονική διάρκεια τήρησης των αρχείων είναι δέκα έτη (10) σε ηλεκτρονική μορφή. Η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com είναι σύννομη με την ελληνική νομοθεσία για την διατήρηση των δεδομένων, όπως αυτό ορίζεται από την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 

4. Ποια δικαιώματα έχει ο εξεταζόμενος σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του:

Ο πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων που έχει δώσει), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της ιστοσελίδας πλαστικοιχειρουργοι.com εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο εξεταζόμενος τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον πελάτη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Εφόσον ο πελάτης, ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού πρώτα ενημερωθεί η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

 

5. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του πελάτη:

Η ασφάλεια των δεδομένων για την ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com αποτελεί δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατ` αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούμε μια σειρά από τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες που μας βοηθούν να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση.

 

6. Πού διαβιβάζονται τα δεδομένα:

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το προσωπικό, το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο για τον χειρισμό προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε διαβίβαση η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

 

7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους:

Ο πελάτης, οφείλει να γνωρίζει πως, σύμφωνα με την κείμενη ελληνική νομοθεσία, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συμπληρώνονται στην ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com τα βλέπει και ο συνεργαζόμενος ιατρός στον οποίο απευθύνεται ο εν δυνάμει πελάτης. Τα συγκεκριμένα στοιχεία τα βλέπει αποκλειστικά και μόνο ο ιατρός στον οποίο δήλωσε επιθυμία ο ίδιος ο πελάτης. Κανένας άλλος ιατρός δεν βλέπει τα συγκεκριμένα στοιχεία του πελάτη πλην αυτού που δήλωσε ενδιαφέρον.

 

8. Προσφερόμενη υπηρεσία από την ιστοσελίδα μας:

Η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com, συμβάλει στην διαμεσολάβηση μεταξύ του πελάτη και του πλαστικού χειρουργού.

Η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com, δεν ευθύνεται:

 • Για την προσφερόμενη υπηρεσία του πλαστικού χειρουργού, την ιατρική πράξη και το ιατρικό αποτέλεσμα στην περίπτωση που ο πελάτης συμφωνήσει με τον πλαστικό χειρουργό.
 • Για το χρηματικό ποσό της προσφερόμενης υπηρεσίας.
 • Για τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις όπως για παράδειγμα μεταφορά και διαμονή του πελάτη στον ιατρό του, εάν αυτός βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτήν που βρίσκεται ο πελάτης.

 

9. Άρνηση παροχής δεδομένων από τον πελάτη:

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία όπως αυτό προβλέπεται από την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Όμως θα πρέπει να γνωρίζει πως στην περίπτωση που δεν παρέχει κάποια ή/και όλα εκ των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com, έχει κάθε δικαίωμα να σταματήσει την παροχή της υπηρεσίας προς τον πελάτη.

 

10. Πολιτική για τα Cookies:

10.1. Απολύτως απαραίτητα cookies (Τύπος Α):

Τα απολύτως απαραίτητα cookies εγγυώνται λειτουργίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προβλεπόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και ως εκ τούτου αποτελούν first party cookies. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies θα επιστραφούν στην ιστοσελίδα μας. Τα απολύτως απαραίτητα cookies εξυπηρετούν, για παράδειγμα, τη διασφάλιση ότι εσείς ως εγγεγραμμένοι χρήστες παραμένετε πάντα συνδεδεμένοι όταν έχετε πρόσβαση σε διάφορες υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα στοιχεία σύνδεσης κάθε φορά που επισκέπτεστε μια νέα σελίδα.

Η χρήση των απολύτως απαραίτητων cookies στην ιστοσελίδα μας είναι δυνατή χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Για το λόγο αυτό, τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μεμονωμένα. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας οποιαδήποτε στιγμή.

10.2. Cookies Λειτουργικότητας και Απόδοσης (τύπος Β):

Τα cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στην ιστοσελίδα μας να αποθηκεύει πληροφορίες που έχουν ήδη παρασχεθεί (όπως για παράδειγμα: καταχωρημένο ονοματεπώνυμο) και να σας προσφέρει βελτιωμένες και πιο εξατομικευμένες λειτουργίες με βάση αυτές τις πληροφορίες. Αυτά τα cookies συλλέγουν και αποθηκεύουν μόνο ανώνυμες πληροφορίες, ώστε να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις κινήσεις σας σε άλλες ιστοσελίδες.

Τα cookies απόδοσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων μας, προκειμένου να βελτιωθεί η ελκυστικότητα, το περιεχόμενο και η λειτουργικότητα τους. Αυτά τα cookies μας βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε εάν και ποιες υποσελίδες της ιστοσελίδας μας επισκέπτονται οι χρήστες και για ποιο περιεχόμενο ενδιαφέρονται ιδιαίτερα οι χρήστες.

Συγκεκριμένα, καταγράφεται ο αριθμός των επισκέψεων σε μια σελίδα, ο αριθμός των υποσελίδων τις οποίες επισκέφθηκαν, ο χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, η σειρά των σελίδων τις οποίες επισκέφθηκαν οι χρήστες, οι όροι αναζήτησης που οδήγησαν τον χρήστη σε εμάς, η περιοχή και, ει δυνατόν, η πόλη από την οποία γίνεται η πρόσβαση και το ποσοστό των κινητών συσκευών που έχουν πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Αποθηκεύουμε επίσης την κίνηση, τα κλικ και την κύλιση με το ποντίκι του υπολογιστή (scrolling) για να κατανοήσουμε ποιά τμήματα της ιστοσελίδας μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους χρήστες. Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας πιο συγκεκριμένα στις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε την προσφορά μας. Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας που μεταδίδεται για τεχνικούς λόγους καθίσταται αυτόματα ανώνυμη και δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε συμπεράσματα σχετικά με τον συγκεκριμένο χρήστη.

Ο πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει, να απενεργοποιήσει ή και να σβήσει εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί.

 

11. Google Analytics:

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης δεδομένων ιστού της Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μορφή cookie, η οποία είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από εσάς αυτού του ιστότοπου που παράγονται από το cookie μεταδίδονται γενικά και αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα για να συμπεριλάβει το IP masking. Λόγω της ανωνυμοποίησης της IP σε αυτήν την ιστοσελίδα, η διεύθυνση IP σας συντομεύεται από την Google εντός της επικράτειας της ΕΕ και των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP μεταδίδεται και συντομεύεται σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ.

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό της ιστοσελίδας πλαστικοιχειρουργοι.com, για την ανάλυση της χρήσης σας με σκοπό την κατάρτιση αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες ιστοσελίδων και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να μεταβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όπως απαιτείται από το νόμο ή εφόσον τα εν λόγω τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google. Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο πλαίσιο του Google Analytics δεν συνενώνεται με άλλα δεδομένα της Google.

Μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση των cookies με τη σωστή ρύθμιση χρησιμοποιώντας το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, μπορείτε να εμποδίσετε την Google να καταγράφει τα δεδομένα που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας που δημιουργεί το cookie (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) και να επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα, μεταφορτώντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη προγράμματος περιήγησης που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.

 

12. Social Plug-ins:

Στην ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com χρησιμοποιούνται πρόσθετες εφαρμογές ‘social plug-ins’ τα οποία και αναγνωρίζονται από το διεθνές αναγνωρισμένο και κατοχυρωμένο λογότυπο. Social media plug-in είναι τα ακόλουθα:

 • Facebook
 • Linkedin
 • Pinterest
 • Twitter
 • YouTube

Για παράδειγμα: η ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com, χρησιμοποιεί το κουμπί «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους» στο Facebook, του οποίου η ιστοσελίδα Facebook.com λειτουργεί από την Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία, η οποία είναι υπεύθυνη για το Facebook.com στην Ευρώπη. Τα plug-ins συνήθως σημειώνονται με ένα λογότυπο Facebook.

Για λόγους προστασίας δεδομένων, αποφασίσαμε σκόπιμα να μην χρησιμοποιούμε απευθείας συνδέσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com. Αντ ‘αυτού, χρησιμοποιούμε τη λύση “Shariff”. Με τη βοήθεια του Shariff, μπορούμε να καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι πότε και εάν τα δεδομένα διαβιβάζονται στον χειριστή του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό, δεν υπάρχει αυτόματη διαβίβαση δεδομένων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Google+, το Twitter ή το Pinterest μόλις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. Τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο αν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί. Σε αυτήν την περίπτωση, το πρόγραμμα περιήγησης σας συνδέεται με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουμπί (π.χ. “Μεταβίβαση” (pass on), «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους») συμφωνείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας θα δημιουργήσει μια σύνδεση με τους αντίστοιχους διακομιστές του μέσου κοινωνικής δικτύωσης και θα μεταβιβάσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο φορέα μέσου κοινωνικής δικτύωσης και αντίστροφα. Δεν έχουμε καμία επιρροή στη φύση και την έκταση των δεδομένων που συλλέγονται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο πάροχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποθηκεύει τα δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν εσάς ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή/και σχεδιασμού προσανατολισμένης στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση και για την ενημέρωση άλλων χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα πλαστικοιχειρουργοι.com. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχο plug-in για να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα. Μέσω των plug-ins σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλους χρήστες, ώστε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη.

Τα δεδομένα μεταφέρονται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον πάροχο του plug-in. Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο του plug-in, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν σε εμάς θα διατεθούν απευθείας στον υπάρχοντα λογαριασμό που έχετε στον πάροχο του plug-in. Αν κάνετε κλικ στο ενεργοποιημένο κουμπί και κοινοποιήσετε, για παράδειγμα, τη σελίδα, ο πάροχος των plug-in αποθηκεύει επίσης αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη και τις μοιράζεται δημοσίως με τις επαφές σας. Συνιστούμε να αποσυνδέεστε τακτικά μετά τη χρήση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά προτού ενεργοποιήσετε το κουμπί, οπότε μπορείτε να αποφύγετε την καταχώρηση του προφίλ σας στον πάροχο plug-in.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το αντικείμενο της συλλογής δεδομένων και την επεξεργασία τους από τον πάροχο plug-in, ανατρέξτε στις δηλώσεις προστασίας των δεδομένων αυτών των παρόχων. Θα σας παράσχουν επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για το ζήτημα αυτό και για τη ρύθμιση των επιλογών για την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

 

13. Newsletter:

Το newsletter περιέχει νέα, προσφορές και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας πλαστικοιχειρουργοι.com και τις συνεργαζόμενες εταιρείες αυτής, καθώς επίσης άρθρα του ιστότοπου που αφορούν την πλαστική χειρουργική.

Με την εγγραφή στο newsletter θα λαμβάνετε εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Με την εγγραφή σας στο newsletter θα λαμβάνετε ένα ενημερωτικό δελτίο προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας.

Το newsletter αποστέλλεται συνήθως μία φορά το εξάμηνο. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν εβδομαδιαία μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το newsletter, μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή. ενημερώνοντας για τη διαγραφή σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

14. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας:

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της ιστοσελίδας πλαστικοιχειρουργοι.com: email: dpo@πλαστικοιχειρουργοι.com

Επίσης, ο πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr)